ලියාපදිංචි වීම සඳහා උපදෙස් :

ඔබ දැනටමත් ආයතනයේ පන්ති පැමිණෙන, තවම ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ඒකකය හා ලියාපදිංචි නොවූ සිසුවෙක් නම් SyZyGy Student Register හරහා ලියාපදිංචි වී සිටින්න.

ඔබ ආයතනයට පන්ති නොපැමිණි, නව සිසුවෙක් නම් New Student Register හරහා ලියාපදිංචි වී සිටින්න.

ඔබ ඉහත එක් ආකාරයට ලියාපදිංචි වී අවසාන නම්, පහත LOG IN පැනල් එකෙන් ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ඒකකයට ඇතුළ් වන්න.

LOG IN